A rubic for your news report

Uppgiftsspecifik matris:

E C A
Källkritik Du kan välja ut tre källor där minst en av dem är säker och pålitlig. Du använder dig av den i din text. Du kan välja ut tre källor där minst två av dem är säker och pålitlig. Du använder dig av dem i din text och har en källförteckning. Du kan välja ut tre källor där alla är säkra och pålitliga. Du använder dig av dem i din text och har en källförteckning.
Muntligt och skriftligt berättande Du kan skriva ihop ett nyhetsreportage där du svarar på nästan alla frågor.  Du kan skriva ihop ett nyhetsreportage där du svarar på alla frågor och språket följder de tre C:na till viss del. Du kan skriva ihop ett nyhetsreportage där du svarar påa la frågor och sråket följer de tre C:na.
Språk och stil Du skriver med enkelt språk och har enkel meningsbyggnad. I ditt språk har du bra ordval och du försöker i viss mån anpassa meningsbyggnaden. Ditt språk innehåller bra ordval, bra meningsbyggnad och textbindning.
Struktur och textbindning Ditt språk följer mallen med en inledning, paragrafer och en slutsats där de hänger ihop på ett enkelt sätt. Du skriver för en mottagare i någon mån.  Ditt språk följer mallen med en inledning, paragrafer och en slutsats där de hänger ihop på ett relativt tydligt sätt. Du skriver även för en mottagare med viss anpassning. Ditt språk följer mallen med en inledning, paragrafer och en slutsats där de hänger ihop på ett tydligt och varierat sätt. Du skriver även för en mottagare med viss anpassning.
Lyssna Du förstår det du lyssnar på genom att jämföra med det huvudsakliga innehållet och hittar tydliga detaljer. Du förstår det du lyssnar på genom att jämföra med det huvudsakliga innehållet och hittar väsentliga detaljer. Du förstår det du lyssnar på genom att jämföra innehållet med egna upplevelser och andra kunskaper.

 

This will be assessed:

E C A
Källkritik Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntligt och skriftligt berättande I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Diskutera och jämföra sitt val Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 

 

Checklist for news report

Checklist

Feedback given by: ______________________________________

Does the text answer all the questions:

 • What
 • Where
 • When
 • Why
 • Who
 • How

Is the text:

 • Clear: and only has short words?
 • Correct: I e interesting and kept to the key facts?
 • Concise: are facts, grammar and punctuation right? Do we get a list where the information is taken from?

What about:

 • Quotation – is there one?
 • Headline – is it correctly done with a verb in the present, and announces the topic?
 • Byline – is the name of the writer included in the text?
 • Neutral – can you find any opinions or is it neutral?
 • Picture – does the picture help us understand?
 • Tweet – is the news tweeted by the author?
 • Spelling – are all words correctly spelled?

 

Show this checklist and the script to your teacher before you record it!